Praneškite apie korupciją

Atgal
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
Norėdami pranešti apie UAB „Vilniaus viešasis transportas“ planuojamą daryti, daromą ar padarytą  nusikalstamą veiką, darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus ar nusikalstamą neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus neteisėtus veiksmus, turinčius korupcinių apraiškų požymių galima Bendrovėje įdiegta pasitikėjimo linija šiais būdais:
 
- Užpildžius formą pranešimai apie korupciją anonimiškai arba jei sutinkate, prašome įrašyti Jūsų kontaktus, kad esant būtinybei galėtume su Jumis susisiekti ir patikslinti informaciją.  
- Pasitikėjimo linijos telefonu + 370 607 54623 ;
- Atvykus tiesiogiai į UAB Vilniaus viešasis transportas, adresu Žolyno g. 15, Vilnius;
- Atsiųsti paštu, adresu Žolyno g. 15, Vilnius, nurodant žymą ant voko: „Asmeniškai Veiklos atsparumo vadovui“
-
Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus, taip pat, galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu +370 5 266 333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.
 
VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS BENDROVĖJE TEIKIMO KANALAS
 
Pranešimus apie pažeidimus naudojantis šiuo vidiniu kanalu gali teikti esami ir buvę Bendrovės darbuotojai, taip pat asmenys su Bendrove susiję kitais sutartiniais santykiais, tokiais kaip konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.
 
Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Asmenys kviečiami naudotis šiuo kanalu ir teikti informaciją apie pažeidimus dėl:
 
1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojaus aplinkai;
3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimo;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6. neteisėtu būdu įgyto turto;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8. kitų pažeidimų.

Pažymėtina, jog informacija apie pažeidimus teikiama tik siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.
 
Pranešimų teikimo, informacijos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką nustato Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ Informacijos pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas.
 
Informacijos teikimo tvarka
 
Informacija apie pažeidimus Bendrovei pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintą Pranešimo formą.
 
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu (nesilaikant pranešimo formos reikalavimo), pranešime privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti, taip pat sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus ar kitus duomenis, įrodančius galimo pažeidimo požymius ar aplinkybes.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą atsakingiems asmenims gali pateikti šiais būdais:
 
(1) Bendrovės Veiklos atsparumo vadovui (adresu Žolyno g. 15, Vilnius), nurodant, kad pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą;
(2) siunčiant pranešimą paštu Veiklos atsparumo vadovui (nurodytu adresu). Siunčiant voką būtina pažymėti žyma „Pranešimas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą“;
(3) siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu: praneseju.apsauga@vilniausvt.lt.
(4) paskambinus telefonu Nr. + 370 607 54623;
(5) Lietuvos Respublikos prokuratūrai el.paštu: praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

 
Daugiau informacijos apie pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarką bei šių pranešimų nagrinėjimą Bendrovės atstovai gali suteikti el. paštu praneseju.apsauga@vilniausvt.lt.