Lengvatos

IŠTRAUKA IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO

2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605 Vilnius 

ANTRASIS SKIRSNIS 
LENGVATŲ RŪŠYS IR ASMENŲ, KURIEMS JOS TEIKIAMOS, KATEGORIJOS

3 straipsnis. Lengvatų rūšys ir jų taikymo sritys
     1. Lietuvos Respublikos teikiamos šios transporto lengvatos: 
     1) teisė važiuoti nemokamai; 
     2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida; 
     3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją. 
2. Lengvatos, nustatytos šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, teikiamos važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais (2 ir 3 klasės sėdimuose vagonuose, kai keleivio kelionės pradinė ir galinė stotys yra Lietuvos Respublikos teritorijoje) bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. Šios lengvatos netaikomos važiuojant lengvaisiais automobiliais taksi ir maršrutiniais taksi. 

4 straipsnis. Teisė važiuoti nemokamai 
1. Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos. 
2. Teisė važiuoti keleiviniu transportu nemokamai suteikiama keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida
1. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais, į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė bei juos lydintys asmenys, kuriems (vienam asmeniui – vienas lydintysis); taip pat sukakę 80 metų ir vyresni asmenys; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ir sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos; Žuvusių    Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos; pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.
2. Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį ar terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:
1) asmenys,  pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
2) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;
3) nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;
4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m.sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos;
5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.
3. Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bei vienkartinį ar terminuotą važiavimo keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai, važiuojantys nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d.
4. Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais,   keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.
5. Keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienkartinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida.
6. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis:
     1) 80 procentų – įsigyjantiems terminuotą vardinį važiavimo bilietą;
     2) 50 procentų – įsigyjantiems vienkartinį važiavimo bilietą;
7. Nacionalinės Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, važiuojantys nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d. turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą važiavimo keleiviniais traukiniais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida.
8. Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, taip pat įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Su šiomis lengvatomis susijusias išlaidas savivaldybės   kompensuoja iš savo biudžeto lėšų.
                
6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas moksleiviams, vaikų globos įstaigų gyventojams ir 
1. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas:
  1) kaime gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir papildomo ugdymo įstaigų moksleiviams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiavusiems į mokyklą ar įstaigą iki 30 km ir atgal moksleivio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; papildomo ugdymo įstaigų moksleiviams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;
     2) vaikų globos namuose, specializuotuose vaikų globos ir auklėjimo namuose gyvenantiems našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, internatinių bei kitų bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems moksleiviams, važiavusiems moksleivio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.
 
Pastaba dėl "EURO26" pažymėjimų galiojimo
Tarptautiniai pažymėjimai "EURO26" nėra pripažinti dokumentais, suteikiančiais teisę pasinaudoti lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje. Keleivis, neturintis galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.
    
Pastaba dėl ISIC (angl. – International Student Identity Card) pažymėjimo galiojimo
ISIC (angl. – International Student Identity Card) pažymėjimas suteikia teisę Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pasinaudoti lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje. Jos savininkas Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę turi patvirtinti asmens tapatybės dokumentu (pasu arba asmens tapatybės kortele).