Važiavimo taisyklės

Atgal

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠUOJU TRANSPORTU TAISYKLĖS 

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Keleivių ir bagažo vežimo Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu  taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.

2. Taisyklės nustato važiavimo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) viešuoju transportu tvarką, vežėjo, vairuotojo, keleivių teises ir pareigas, atsakomybę, keleivių, vežėjų, viešojo transporto kontrolėstvarką.

3. Keleivių ir bagažo vežimą viešuoju transportu organizuoja Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. bilietas popierinis dokumentas arba skaitmeninėje duomenų bazėje saugomas  įrašas, suteikiantis teisę važiuoti Savivaldybės viešuoju transportu; 

4.2. eismo  tvarkaraštis – taisyklės,  nustatančios  transporto  priemonės  atvykimo  ir išvykimo laiką į pradinę, galinę bei tarpines maršruto stoteles;

4.3. elektroninis bilietas   skaitmeninėje duomenų bazėje saugomas įrašas, kuriuo patvirtinama, kad yra sumokėta už vežimo paslaugą ir suteikiama teisė važiuoti Savivaldybės viešuoju transportu. Elektroniniai bilietai gali būti vienkartiniai ar terminuotieji;

4.4. įgaliota įstaiga – Savivaldybės  įgaliota  Savivaldybės  įmonė, kuri planuoja maršrutus, sudaro tvarkaraščius, išduoda leidimus vežėjui Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais privalomais aptarnauti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais vežti keleivius, užtikrina bilietų gamybą ir platinimą, vykdo keleivių ir eismo kontrolę vežėjo transporto priemonėse ir kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;

4.5. keleivių kontrolė – ekipažo,  vežėjo, Savivaldybės institucijos ar  įgaliotos įstaigos taip pat valstybės kompetentingos  institucijos, kurioms įstatymų suteikta tokia teisė, vykdoma transporto priemonėmis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kontrolė;

4.6. keleivių kontrolės pradžia – tai momentas, kai  transporto priemonė privažiuoja stotelės, kurioje kontrolieriai vykdo keleivių kontrolę, įvažą ar privažiuoja stotelę be įvažos ir vairuotojas ar kitas įgaliotas asmuo užblokuoja komposterius;

4.7. keleivių kontrolės pabaiga – tai momentas, kai atblokuojami komposteriai,o kontrolierius pažymi specialiose patikros priemonėse kontrolės pabaigą;

4.8. kontrolės bilietas – bilietas, įsigyjamas tik kontrolės metu iš kontrolieriaus, jei kontrolės metu keleivis neturėjo tinkamo iš anksto (iki kontrolės vykdymo) pažymėto/aktyvuoto bilieto. Už bilietą atsiskaitoma tik negrynaisiais pinigais, bilietas atspausdinamas kontrolieriaus naudojamo terminalo pagalba, bilieto rekvizitus nustato Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“;

4.9. kontrolierius – asmuo, atliekantis transporto priemonių ekipažų,ir šiomis transporto priemonėmis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kontrolę.

4.10. laikmena – Vilniaus miesto viešojo transporto elektroninio bilieto sistemoje registruota laikmena (elektroninė kortelė ar kitokia laikmena), turinti unikalų identifikacinį numerį ir suteikianti jos turėtojui galimybę papildyti su laikmena susietos kliento paskyros sąskaitą piniginėmis lėšomis arba elektroniniais bilietais, taip pat priglaudžiant laikmeną prie transporto priemonės elektroninio komposterio aktyvuoti elektroninį vienkartinį arba terminuotąjį bilietą.

4.11. maršrutas – gatvės ar kelio trasa, kuria keleiviai vežami transporto priemone nustatytu dažnumu, kelionės metu įlaipinant/išlaipinant keleivius tik tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų eismo tvarkaraščių;

4.12. mobilioji programėlė – speciali Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patvirtinta judriojo ryšio įrenginyje įdiegiama programėlė, skirta judriojo ryšio įrenginio pagalba įsigyti elektroninius bilietus ir juos aktyvuoti;

4.13. popierinis bilietas – dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti Savivaldybės viešuoju transportu.  Popieriniais bilietais taip pat laikomi dokumentai  išspausdinti bilietų automatu ar kasos aparatu; Popieriniai bilietai gali būti vienkartiniai ar terminuoti;

4.14. stotelė – vieta, skirta keleiviams laukti transporto priemonės bei į ją/iš jos saugiai įlipti/išlipti;

4.15. stotelė pagal pareikalavimą – tai viešojo transporto stotelė, neįtraukta į viešojo transporto eismo tvarkaraščius, kurioje vairuotojas nesant išlipančių ar įlipančių keleivių neprivalo sustoti;

4.16. terminuotas bilietas – daugiau nei  1 (vienos) valandos galiojimo terminą turintis bilietas, skirtas vienam keleiviui kelionėms viešuoju transportu per nustatytą laikotarpį atlikti; Terminuoti  bilietai gali būti elektroniniai ar popieriniai;

4.17. transporto priemonės – viešojo transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais privalomais aptarnauti maršrutais;

4.18.  vienkartinis bilietas bilietas, įsigytas iš vairuotojo ar ne transporto priemonėje, skirtas vienam keleiviui vienai kelionei viešuoju transportu be persėdimo iki maršruto pabaigos, arba bilietas, kurio numatytas galiojimas yra ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda, skirtas vieno keleivio kelionėms viešuoju transportu (be persėdimo ar su persėdimais) per nustatytą laikotarpį atlikti. Vienkartiniai bilietai gali būti elektroniniai ar popieriniai.

5. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Kelių transporto kodekse, kituose vežimą vietinio (miesto) reguliariais susisiekimo maršrutais reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II   SKYRIUS

VIEŠOJO TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS 

6. Vietinis reguliarus viešojo transporto eismas organizuojamas keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas patvirtinimo“ patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

7. Reguliarių reisų metu viešasis transportas privalo nustatytu laiku atvykti į stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje.

8. Vietinio reguliaraus viešojo transporto maršrutai pradedami, koreguojami ar nutraukiami Savivaldybės ar įgaliotos įstaigos iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų transporto priemonių  eismą esant neišvažiuojamiems keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinėms nelaimėms, apie tai pranešęs Savivaldybei ir Įgaliotai įstaigai.

10. Savivaldybė ir įgaliota įstaiga viešojo transporto eismą pagal galimybes organizuoja taip, kad jam būtų suteiktas eismo pirmumas, t. y. įrengiant tik viešajam transportui skirtas juostas (A juostos) bei suteikiant pirmumo teisę reguliuojamose sankryžose. Savivaldybė ir Įgaliota įstaiga užtikrina tinkamą ir saugią keleivių vežimo infrastruktūrą: gatvių ir sankryžų priežiūrą, apšvietimą, stotelių įrengimą, atlieka kitus veiksmus, kurie yra reikalingi tinkamai infrastruktūros būklei palaikyti. Taip pat užtikrina infrastruktūros naudojimo pagal paskirtį efektyvią kontrolę (pvz., stotelių įvažų, žiedų ir pan. užstatymą lengvaisiais automobiliais ir pan.).

III   SKYRIUS

STOTELĖS 

11. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo reikalavimais.

12. Stotelių vietas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato Įgaliota įstaiga suderinusi su Savivaldybe,  informaciją stotelėse skelbia ir atnaujina Įgaliota įstaiga.

13. Atsižvelgiant į keleivių srautus bei reikalingumą, gali būti įrengiamos stotelės pagal pareikalavimą.

IV   SKYRIUS

VEŽĖJO, VAIRUOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

13. Vežėjas privalo:

13.1. užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;

13.2. užtikrinti saugų keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimą;

13.3. užtikrinti transporto priemonių švarą;

13.4. transporto priemonėse keleiviams gerai matomose vietose:

13.4.1. iškabinti šias taisykles, išrašus iš Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas;

13.4.2. nurodyti transporto priemonės garažinį numerį, vežėjo, vežėjus ir keleivius kontroliuojančių kontrolės tarnybų ar įgaliotų juridinių asmenų telefono numerius;

13.4.3. transporto priemonėje užtikrinti informacijos pateikimą apie maršruto trasoje artėjančias stoteles taip pat  ir informaciją apie stoteles pagal pareikalavimą.

14. Vairuotojas turi teisę:

14.1. išlaipinti keleivius be bilieto ar atsisakiusius įsigyti bilietą;

14.2. nepriimti arba artimiausioje stotelėje išlaipinti neblaivius keleivius, apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), su nešvariais drabužiais ar draudžiamu vežti bagažu;

14.3. mandagiai ir pagarbiai paprašyti keleivių transporto priemonėje elgtis tinkamai, t.y. netriukšmauti, nevartoti alkoholinių gėrimų, nešiukšlinti (prišiukšlinus surinkti šiukšles ir jas išsinešti), neteplioti ir kitaip negadinti transporto priemonės paviršių bei laikytis kitų šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų;

14.4. vežėjo pavedimu atlikti keleivių kontrolę;

14.5. keleiviams, pažeidusiems 14.1, 14.2 ir 14.3 punktų nuostatas ir atsisakiusiems išlipti iš transporto priemonės, iškviesti kontrolierius ir (ar) policiją.

15. Vairuotojas privalo:

15.1. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, skelbti stotelių pavadinimus, keleiviui pasiteiravus informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką bei kelionės maršrutą;

15.2. ypatingą dėmesį skirti keleiviams su negalia, padėti jiems įlipti/išlipti į/iš transporto priemonę/-ės;

15.3. laikytis grafiko, nustatytų maršrutų trasų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto trasos pakeitimą;

15.4. prieš pat įvažiuojant į stotelės, kurioje vykdoma keleivių kontrolė, įvažą blokuoti elektroninius komposterius ir nedelsiant pranešti keleiviams, kad artimiausioje stotelėje bus vykdoma keleivių kontrolė;

15.5. kontrolieriui paprašius pateikti kelionės dokumentus: kelionės lapą, licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją, leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, patvirtintą eismo tvarkaraštį, kitus teisės aktais nustatytus dokumentus;

15.6. stotelėse, kuriose numatytas įlipimas pro priekines duris, sustoti pagal nurodytą ženklinimą, keleivius įlaipinti tik per priekines duris, o išlaipinti keleivius tik įsitikinus, kad visi norintys važiuoti keleiviai jau baigia sulipti;

15.7.  stotelėse pagal pareikalavimą visada sustoti, jeigu šiose stotelėse yra laukiančių keleivių ar reikalinga išlaipinti transporto priemone važiuojančius keleivius, jeigu jie iš anksto STOP mygtuku (jeigu jis sugedęs – žodžiu) įspėja vairuotoją apie ketinimą išlipti stotelėje pagal pareikalavimą.;   

15.8. keleiviams bilietus parduoti tik transporto priemonei stovint stotelėje;

15.9. pasirūpinti pakankamu smulkių monetų ir visų nominalų vienkartinių popierinių bilietų, kuriuos gali parduoti vairuotojas, kiekiu;

15.10. transporto priemonėje radęs keleivių paliktus daiktus pasirūpinti jų saugumu, o darbo pabaigoje perduoti dispečeriui.

16. Vežėjas turi užtikrinti, kad vairuotojas darbo metu dėvėtų tvarkingą ir švarią darbinę uniformą.

17. Vairuotojams transporto priemonėje draudžiama rūkyti, leisti muziką,kalbėti telefonu nesinaudojant laisvų rankų įranga.

18. Vairuotojas stotelėse transporto priemonę sustabdo pagal nurodytą ženklinimą kuo arčiau stotelės laipinimo aikštelės  borto, jei viešojo transporto stotelėje nėra kliūties bei leidžia esama infrastruktūra, o ten, kur aikštelės nėra, – sustoja prie kelio ženklo „Stotelė“ kuo arčiau šaligatvio borto ar kelkraščio. Durys įlaipinimui/išlaipinimui atidaromos tik transporto priemonei visiškai sustojus.

19. Vežėjas, vairuotojas už šių taisyklių pažeidimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

V   SKYRIUS

KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

20. Keleiviai transporto priemonės laukia stotelėse  kuo toliau  nuo gatvės važiuojamosios dalies krašto ir gali įlipti arba išlipti tik jai visiškaisustojus. Į pradėjusią išvažiavimo iš stotelės manevrą transporto priemonę keleiviai nelaipinami.

21. Keleiviai į transporto priemonę įlipa ir išlipa pagal   informacinius simbolius prie durų. Nuskambėjus garso signalui į/iš transporto priemonę įlipti arba išlipti draudžiama.

22. Keleiviai iš anksto prieš transporto priemonei įvažiuojant  į  stotelę pasiruošia išlipimui – prieina arčiau išlaipinimo durų (visų, išskyrus pirmas). Per priekines transporto priemonės duris esant poreikiui turi teisę išlipti neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, besilaukiančios moterys, senyvo amžiaus keleiviai. Esant pilnai transporto priemonei, keleiviai stotelėse išlaipinami ir pro priekines duris.

23. Keleivis, norintis išlipti stotelėje pagal pareikalavimą turi nuspausti STOP mygtuką, o nesant mygtuko turi iš anksto informuoti vairuotoją viešajam transportui stovint stotelėje dar prieš stotelę pagal pareikalavimą. Vairuotojas privalo sustoti stotelėje pagal pareikalavimą ir įlaipinti viešojo transporto laukiančius keleivius, stovinčius prie kelio ženklo „Stotelė“.

24. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, besilaukiančios moterys, senyvo amžiaus keleiviai. Sėdimas vietas, kurios pažymėtos užrašais „Keleiviams su vaikais“, „Neįgaliesiems“ arba atitinkamais simboliais, kiti keleiviai privalo užleisti nurodytiems asmenims.

25. Transporto priemonėmis privalo būti vežami neįgalieji kartu su neįgaliųjų vežimėliais, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais, išskyrus atvejus, kai neįgaliojo ar vaiko vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną. Neįgaliojo ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

26. Keleivis turi teisę padaryti pastabą netinkamai besielgiantiems keleiviams ir informuoti vairuotoją apie pastebėtus transporto priemonės gedimus bei asmenis, gadinančius transporto priemonę ir jos įrangą. 

27. Keleivis, norėdamas aktyvinti bilietą mobilioje programėlėje, prisiima atsakomybę dėl naudojamos judriojo ryšio įrangos veikimo, ryšio sutrikimų ar kitų kliūčių.

28. Keleiviai privalo: 

28.1. prieš įlipdami į transporto priemonę pasiruošti turimą bilietą, o įlipus nedelsiant pažymėti/aktyvinti turimą bilietą;

28.2. neturintys bilieto įsigyti ir pažymėti/aktyvinti bilietą Taisyklių 37 punkte nustatyta tvarka arba įsigyti kontrolės bilietą 38 punkte nustatyta tvarka;

28.3. įsigydami popierinį vienkartinį bilietą iš vairuotojo iš anksto pasirūpinti kuo tikslesne pinigų suma, reikiama bilietui įsigyti;  

28.4. laikytis transporto priemonėse iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų garsinių signalų reikalavimų;

28.5. iki kelionės pabaigos turėti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą, paruošti jį patikrinimui iš karto po pranešimo, kad bus vykdoma keleivių kontrolė, ir pateikti vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims;

28.6. pažymėjus/aktyvavus bilietą su nuolaida, kelionės metu turėti galiojantį dokumentą (originalą), patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;

28.7. pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už transporto priemonėje įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančios transporto priemonės duris, netrikdyti vairuotojui dešinės pusės matomumo stovint arti priekinių transporto priemonės durų, išlipant nepalikti asmeninių daiktų;

28.8. prisiimti atsakomybę už išteptus kitų keleivių drabužius ar daiktus;

28.9. išlipti galinėje maršruto stotelėje;

28.10. vykdyti teisėtus keleivių kontrolę vykdančių asmenų ir transporto priemonės vairuotojo reikalavimus;

28.11. norėdamas išlipti stotelėje pagal pareikalavimą, iš anksto nuspausti STOP mygtuką, o nesant mygtuko ar jam nesuveikus – iš anksto informuoti vairuotoją;

28.12. transporto priemonėje radus keleiviui nepriklausantį daiktą – perduoti jį vairuotojui.

29. Keleiviams draudžiama:

29.1. aktyvinti kelis bilietus su teisės aktuose nustatytomisnuolaidomis vietoj vieno bilieto;

29.2. transporto priemonei važiuojant atidaryti kabinos duris arba kitaip trukdyti vairuotojui;

29.3. važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti transporto priemonės išorę ir vidų, laikyti kojas ant sėdynių, leisti ant sėdynių stovėti vaikams, sodinti gyvūną arba dėti ant jų bagažą;

29.4. rūkyti, valgyti, gerti, (išskyrus skysčius iš specialiai gėrimams pritaikytų sandarių indų), įsinešti skysčius nesandariuose induose,  šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką bei kitaip trukdyti vairuotojui ir keleiviams ar  kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką;  

29.5. važinėti po transporto priemonės saloną su vežamais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobilumo priemonėmis.

30. Sugedus transporto priemonei, pažymėtas/aktyvintas bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kita transporto priemone iki galinės maršruto stotelės arba biliete nurodytomis sąlygomis.

31. Vežėjui padarytą žalą (sutrikdytas maršruto grafikas, apgadinta transporto priemonės išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltas asmuo turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. 

VI   SKYRIUS

BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS 

32.  Bilietai pagal formą gali būti popieriniai arba elektroniniai, pagal galiojimo sąlygas - vienkartiniai ar terminuoti. Informacija apie elektroninius bilietus be jų saugojimo skaitmeninėje duomenų bazėje  taip pat gali būti saugoma laikmenoje arba  mobiliojoje programėlėje.  Bilietų galiojimą nustato Savivaldybės taryba. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ nustato bilietų platinimo būdus ir vietas, kurie gali būti skirtingi atskiroms bilietų rūšims, išskyrus atvejus, kai  tam tikroms bilietų rūšims bilietų platinimo būdus nustatys Savivaldybė.

33. Popierinis vienkartinis bilietas, skirtas vienam keleiviui vienai kelionei viešuoju transportu be persėdimo iki maršruto pabaigos  pažymimas elektromechaniniu ar mechaniniu komposteriu.

34. Popierinis bilietas įsigytas iš savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  nustatytuose vietose įrengtų bilietų automatų (jei tokie bus įdiegti) aktyvinamas jo įsigijimo metu, papildomai bilieto aktyvinti transporto priemonėje (komposteryje) nereikia.

35. Kontrolės bilietas galioja nuo įsigijimo momento, jo papildomai aktyvinti/pažymėti nereikia.

36. Elektroninis bilietas  aktyvinamas pridedant laikmeną prie elektroninio komposterio transporto priemonėje arba kitų įrenginių, skirtų aktyvinti elektroninį bilietą, pagalba. Mobiliąja programėle įsigytas elektroninis bilietas aktyvinamas pagal mobiliosios programėlės naudojimosi taisykles. Elektroninis bilietas galioja biliete nustatytą terminą. Elektroninis bilietas jo galiojimo laikotarpiu antrą kartą neaktyvinamas.

37. Keleivis, įlipęs į transporto priemonę ir neturintis galiojančio aktyvinto bilieto, privalo nedelsdamas toje pačioje stotelėje įsigyti/aktyvinti bilietą vienu iš nurodytų būdų:

37.1. aktyvinti elektroninį bilietą mobiliojoje programėlėje ar laikmenoje;

37.2. įsigyti vienkartinį elektroninį bilietą iš lėšų, esančių su laikmena susietos keleivio  paskyros sąskaitoje  (e. piniginėje), ir jį aktyvinti;

37.3. įsigyti ir pažymėti popierinį vienkartinį bilietą, iš vairuotojo;

38. Jei kontrolierius užfiksuoja, kad kelionės metu keleivis neturėjo iš anksto (iki kontrolės vykdymo pradžios) pažymėto/aktyvuoto bilieto, keleivis turi įsigyti kontrolės bilietą kontrolės metu.

39. Mobiliosiose programėlėse aktyvinti bilietai pradeda galioti (tampa aktyvūs)  po jų naudojimo taisyklėse nustatyto aktyvinimo termino, kuris yra suderintas su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“.

40. Keleivis privalo turėti tinkamai pažymėtą/aktyvintą pilnos kainos bilietą, jei kelionės metu neturi, galiojančio dokumento (originalo), patvirtinančio jo teisę į transporto lengvatą..

41. Lengvatos keleiviams suteikiamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.

42. Bilietas negalioja, jei patikrinimo metu jo negalima iššifruoti (iškoduoti) iš laikmenos, perskaityti jo numerio arba atpažinti komposterio žymės vienkartiniame popieriniame biliete, kuris pažymimas elektromechaniniu ar mechaniniu komposteriu.

43. Keleivis galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) bilietus gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo bilietų įsigijimo teisės aktuose ir Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nustatyta ir viešai skelbiama tvarka. Pinigai už bilietus grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo, įsigijimo dokumento ir bilieto pateikimo/atsisakymo dienos. Pinigus už bilietus, įsigytus iš vairuotojo, grąžina vežėjas pagal patvirtintą ir viešai skelbiamą tvarką.

VII   SKYRIUS

BAGAŽO VEŽIMAS 

44. Keleivis turi teisę neužimant papildomos laisvos sėdimos vietos nemokamai vežtis du  bagažo vienetus, kurių kiekvieno  matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm, arba kurių kiekvieno bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Matmenų ribojimas netaikomas žiemos sporto inventoriui ir moksleivių ar studentų vežamam vienam rankinio bagažo vienetui, kuris  būtinas jų mokslams ar studijoms.

45. Keleivis, pažymėjęs papildomą vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:

45.1. trečiąjį  bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm, arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm;

45.2. vieną  bagažą, kurio matmenys didesni kaip 60x40x20 cm, arba kurio bendra matmenų suma didesnė kaip 120 cm.

46. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis. Visi bagažo vienetai neturi trukdyti keleiviams, būti griozdiški, tepti transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius.

47. Transporto priemonėmis draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, ginklus, nesilaikant ginklų gabenimo reikalavimų, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius.

VIII   SKYRIUS

GYVŪNŲ VEŽIMAS 

48. Keleivis turi teisę neužimant sėdimos vietos nemokamai vežti gyvūnus tarose, kurių dydis neturi viršyti 4 taisyklių punkte nurodytų matmenų. Draudžiama vežti gyvūnus be taros ar viršijant 44 punkte nustatytą  taros dydį, išskyrus taisyklių 50 punkte numatytą atvejį.

49. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams judėti transporto priemonėje, būti griozdiška, tepti  transporto priemonės saloną, sėdynes arba keleivių drabužius.

50. Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos šuns skiepų žymos, turi teisę vežti   transporto priemone šunį be taros nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu (išskyrus šunis, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti, bei šunis asistentus, skirtus padėti judėti negalią turintiems žmonėms), laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir neturi užimti sėdimos vietos.

51. Gyvūnui priteršus transporto priemonės saloną, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą.

52. Vežamas gyvūnas neturi trikdyti kitų keleivių. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių.

IX   SKYRIUS

DVIRAČIŲ IR MIKROMOBILUMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ VEŽIMAS

53. Leidžiama vežti dviračius, jeigu transporto priemonėje yra tam specialiai įrengta vieta ir transporto priemonė pažymėta dviračio ženklu. Keleivis turi saugiai pritvirtinti dviratį transporto priemonėje. Jei ši vieta ar vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais, yra užimta,  dviračio vežti negalima, išskyrus šio skyriaus nustatytais atvejais. Dviratį specialiai įrengtoje vietoje vežantis keleivis privalo užleisti vietą neįgaliajam su vežimėliu ir išlipti toje pačioje stotelėje, išlipti nereikia šio skyriaus nustatytais atvejais, kai dviratį leidžiama vežti jo netvirtinant.

54. Leidžiama, išskyrus piko metą (darbo dienomis nuo 7 iki 9 val.  ir nuo 16 iki 19 val.), visose transporto priemonėse vežti  dviračius  jų netvirtinant.

55. Paspirtukus, elektrinius paspirtukus, kurio didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurio didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h  (toliau – elektrinis paspirtukas), riedžius, riedlentes ir kitas nedideles mikromobilumo priemones galima vežti visose transporto priemonėse netvirtinant specialiu tvirtinimo įtaisu. Keleiviai turi juos vežti sulenktus į transportavimo padėtį, jei tai leidžia priemonės konstrukcija.

56. Bet kokiu atveju dviratį, paspirtuką, elektrinį paspirtuką, riedį, riedlentę ir kitą nedidelę mikromobilumo priemonę leidžiama vežti tik įsitikinus, kad transporto priemonė  švari ir  jos transportavimas netrukdys saugiai ir komfortiškai kitų keleivių kelionei. Jei kelionės metu neužtikrinama aukščiau nurodyta sąlyga,  dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilumo priemonę vežantis keleivis privalo išlipti artimiausioje stotelėje, priešingu atveju kontrolierius ar vairuotojas turi teisę juos išlaipinti.

57. Keleivis, norintis vežti dviratį, paspirtuką, į transporto priemonę įlipa paskutinis.

58. Dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilumo transporto priemonę vežantis keleivis atsako už išteptus kitų keleivių drabužius, daiktus, taip pat dėl jų vežimo kylančios grėsmės  kitų keleivių saugumui ir už transporto priemonės apgadinimą.

59. Keleivis šiame skyriuje nustatytu būdu/atvejais gali vežti tik vieną dviratį, paspirtuką, elektrinį paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilią priemonę, o jo vežimas yra nemokamas.

X SKYRIUS

KELEIVIŲ KONTROLĖ 

60. Kontrolierius, vykdydamas kontrolės funkcijas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivinio kelių transporto veiklą, tinkamai atlikti nustatytas funkcijas, būti mandagus, malonus, tvarkingas, elgtis objektyviai ir nešališkai, suteikti žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius. Kontrolierius turi stengtis atlikti kontrolės veiksmus maksimaliai užtikrinant numatytą transporto priemonės eismo tvarkaraštį.

61. Elektroninius bilietus, įskaitant ir įsigytus mobiliąja programėle, kontrolierius patikrina naudodamas specialias patikros priemones.

62. Keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti tinkamai pažymėtą/aktyvintą bilietą arba kontrolieriui užfiksavus, kad kontrolės metu keleivis neturėjo iš anksto (iki kontrolės vykdymo) pažymėto/aktyvuoto bilieto, keleivis turi įsigyti kontrolės bilietą iš kontrolieriaus.

63. Keleivis, kontrolieriui pateikęs pažymėtą/aktyvintą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą (originalą), patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.

64. Keleivis, važiuojantis su bilietu su nuolaida, bet nepateikęs teisės į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento, važiuojantis be bilieto, važiuojantis su bilietu su nuolaida, tačiau neturintis teisės į transporto lengvatą, vežantis mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, taip pat vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metu laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu yra abi aplinkybės: bent viena iš 64.1 papunktyje nurodytų aplinkybių ir 64.2 papunktyje nurodyta aplinkybė:

64.1. keleivių kontrolės metu jis nepateikė jokio bilieto; pateikė galiojantį (pažymėtą/aktyvintą) bilietą su nuolaida, tačiau nepateikė galiojančio dokumento (originalo), patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą; pateikė nepažymėtą popierinįvienkartinį bilietą, kai toks bilietas turi būti pažymėtas komposteriu, du ar daugiau kartų pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, kai toks bilietas turi būti pažymėtas komposteriu, ne toje transporto priemonėje pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, kai toks bilietas turi būti pažymėtas komposteriu, pateikė kontrolės metu pažymėtą/aktyvintą bilietą, negaliojantį (neaktyvintą) bilietą.

64.2. kontrolieriui užfiksavus, kad įvyko 64.1 papunktyje nustatyta aplinkybė, keleivis kontrolės metu iš kontrolieriaus neįsigijo kontrolės bilieto (įskaitant atvejus, kai keleivis norėjo įsigyti kontrolės bilietą, bet vietoje neturėjo tam tinkamos mokėjimo priemonės ar joje nebuvo pakankamai negrynųjų pinigų ar ji nesuveikė).

65. Keleivis, įsigijęs važiavimo bilietą su nuolaida ir nepateikęs reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, važiuojantis transporto priemone be bilieto, vežantis mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, važiuojantis be bilieto, nesumokėjęs už bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą  traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš transporto priemonės. Kontrolierius siekiant netrukdyti viešojo transporto eismui turi teisę išlaipinti  keleivį iš transporto priemonės jei dėl keleivio kaltės užtrunka kontrolės bilieto įsigijimas, tokiu atveju keleivių kontrolė šio keleivio atžvilgiu laikoma užbaigta keleiviui įsigijus kontrolės bilietą arba surašius 66 punkte nustatytus dokumentus, kai keleivis neįsigijo kontrolės bilietą, o neįsigijimu šiuo atveju be 64.2 punkte nurodytų atvejų taip pat laikomas delsimas įsigyti šį bilietą.

66. Kontrolierius, nustatęs šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, keleiviui surašo administracinio nusižengimo protokolą, esant atitinkamoms sąlygoms kartu surašo ir administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimųkodekso nustatyta tvarka.

67. Keleivis, kontrolieriui nustačius šių taisyklių pažeidimą ir paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

68. Kontrolierius turi teisę:

68.1. išlaipinti iš transporto priemonės keleivį, važiavusį be bilieto, pažeidusį viešąją tvarką ar šiose taisyklėse numatytus reikalavimus;  

68.2. iš keleivio, važiavusio be bilieto, reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, administracinio nusižengimo protokolo surašymui;

68.3. keleiviui nevykdant teisėtų kontrolieriaus nurodymų ir (ar) neturint (atsisakius pateikti) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar asmens duomenis, reikalingus administracinio nusižengimo protokolui surašyti, iškviesti policijos pareigūnus arba teisės aktų nustatyta tvarka pristatyti keleivį į policijos įstaigą;

68.4. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus;

68.5. reikalauti, kad keleiviai vykdytų jo teisėtus nurodymus;

68.6. įlipti į viešojo transporto priemonę be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus.

69. Administracinės nuobaudos skyrimas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti už važiavimą ir (ar) bagažo vežimą.

______________